Bài 1, bài 2, bài 4 trang 78, 79 sgk toán lớp 1 - Bài 1: Tính:                       ... DeHocTot.com

Bài 1, bài 2, bài 4 trang 78, 79 sgk toán lớp 1

Toán


Bài 1: Tính:

                         

       a.                      b.                   c.                    

           

      d.                       đ.

                          

         e.                   f.                   g.                    

            

        h.                     i.

Bài 2: Tính:

8  + 1 =                   7 + 2 =                    

6 + 3 =                    5 + 4 =

9 - 1 =                     9 - 2 =                    

9 - 3 =                     9 - 4 =

9 - 8 =                     9 - 7 =                    

9 - 6 =                     9 - 5 =

Bài 4: Viết phép tính thích hợp:

                 

Bài giải:

Bài 1:

a. Kết quả bằng 8.                                e. Kết quả bằng 3.

b. Kết quả bằng 7.                                f. Kết quả bằng 2.

c. Kết quả bằng 6.                                g. Kết quả bằng 1.

d. Kết quả bằng 5.                                h. Kết quả bằng 0.

đ. Kết quả bằng 4.                                i. Kết quả bằng 9.

Bài 2:

8  + 1 = 9                  7 + 2 = 9                    

6 + 3 = 9                   5 + 4 = 9

9 - 1 = 8                    9 - 2 = 7                    

9 - 3 = 6                    9 - 4 = 5

9 - 8 = 1                    9 - 7 = 2                    

9 - 6 = 3                    9 - 5 = 4

Bài 4: 

Phép tính thích hợp là: 9 - 4 = 5.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay