Bài 1.11 trang 4 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 -  Tính bán kính gần đúng của nguyên tử... DeHocTot.com

Bài 1.11 trang 4 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


 Tính bán kính gần đúng của nguyên tử natri, biết khối lượng riêng của natri bằng 0,97g/cm3 và trong tinh thể kim loại không gian trống chiếm 26% thể tích.

Cho Na = 22,99.

Lời giải:

Khối lượng của mol nguyên tử Na là 22,99 gam. Thể tích của 1 mol nguyên tử natri là:
\({V_{mol}} = {{22,99} \over {0,97}}.{{100 - 26} \over {100}} = 17,539(c{m^3})\)

Thể tích của 1 nguyên tử natri ( một quả cầu nguyên tử natri) là:

\(\eqalign{
& V = {{17,539} \over {6,{{022.10}^{23}}}} = 2,{912.10^{ - 23}}(c{m^3}) \cr
& V = {4 \over 3}.3,14{{\rm{r}}^3} = 2,{912.10^{ - 23}}(c{m^3}) \cr
& {r^3} = {0.695.10^{ - 23}} = 6,{95.10^{ - 24}}(c{m^3}) \cr
& r = \root 3 \of {6,{{59.10}^{ - 24}}} = 1,{9.10^{ - 8}}(cm) = 1,{9.10^{ - 10}}(m) \cr} \)

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay