Bài 2.12,2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19 trang 17 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - 2.12 Nguyên tố X có số thứ tự Z = 8.a) N... DeHocTot.com

Bài 2.12,2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19 trang 17 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


2.12 Nguyên tố X có số thứ tự Z = 8.
a) Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron là
A. \(1s^22s^22p^3\).                              B. \(1s^22s^12p^5\).

C. \(1s^12s^2 2p^5\).                             D. \(1s^22s^22p^4\).
b) Nguyên tố X thuộc chu kì

A. 1.                          B. 2.                        

C. 3                           D. 4.

c) Nguyên tố X thuộc nhóm 
A. IA.                         B. IIA.                      

C. VIA.                       D. IVA.

2.13. Nguyên tố X thuộc chu kì 3, nhóm IIA. Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electrọn là

A. \(1s^2 2s^2 2p^6 3s^1\).                               B. \(1s^2 2s^2 2p^6\).

C. \(1s^2 2s^2 2p^5 3p^4\).                               D. \(1s^2 2s^2 2p^6 3s^2\).

2.14. Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron : \(1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3\).
Hãy chọn câu phát biểu đúng :

a) Số electron lớp ngoài cùng của X là
A. 3.                        B. 2.                              

C. 6.                        D. 5.

b) X thuộc chu kì
A. 1.                        B. 2.                              

C.3.                         D. 4.

c) X thuộc nhóm
A. IA.                      B. VA.                              

C. IIIA.                   D. IVA.

2.15. Các kim loại X, Y, Z có cấu hình electron nguyên tử lần lượt là: 1s22s22p63s1 , 1s22s22p63s2 , 1s22s22p63pDãy gồm các kim loại xếp theo thứ tự tăng dần tính khử là

A. X, Y, Z.                    B. Z, X, Y.                            

C. Z, Y, X.                    D. Y, Z, X.

2.16. Cho các nguyên tố : K (Z = 19), N (Z = 7), Si (Z = 14), Mg (Z = 12). Dãy gồm các nguyên tố được sắp xếp theo chiều giảm dần bán kính nguyên tử từ trái sang phải là
A. N, Si, Mg, K.                       B. K, Mg, Si, N.                        

C. K, Mg, N, Si.                       D. Mg, K, Si, N.

2.17. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của một nguyên tố là \(2s^1\) số hiệu nguyên tử của nguyên tố đó là
A. 2                     B. 3.                          

C. 4.                    D. 5.

2.18.Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử một nguyên tố là 2s22p5, số hiệu nguyên tố đó là

A. 2.                   B. 5.                            

C. 7.                   D. 9.

2.19. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử một nguyên tố là 3s23p1, số hiệu nguyên tử của nguyên tố đó là

A. 10                        B. 11                        

C. 12                        D.13.

ĐÁP ÁN
2.12.

a) Đáp án D : \(1s^2 2s^2 2p^4\).
b) Đáp án B : chu kì 2.
c) Đáp án C : nhóm VIA.

2.13. Đáp án D : \(1s^2 2s^2 2p^6 3s^2\)

2.14. Đáp án :
a) D : 5 electron lớp ngoài cùng.
b) C : chu kì 3.
c) B : nhóm VA.

2.15. C                                         2.17. B

2.16. B                                         2.18. D

2.19. Dde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay