Bài 2.57 trang 23 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Nguyên tố X hoá hợp với H cho hợp chất... DeHocTot.com

Bài 2.57 trang 23 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Nguyên tố X hoá hợp với H cho hợp chất \(XH_4\). Oxit cao nhất của nó chứa 53,3% oxi về khối lượng.

Tính số khối của X (coi số khối trùng với nguyên tử khối).

X là nguyên tố nào ?

Lời giải:

a) Vì nguyên tố X hợp với hiđro cho hợp chất \(XH_4\) nên nguyên tố đó thuộc nhóm IVA. Oxit cao nhất của nó sẽ là \(XO_2\).

Theo đề bài ta có :\({{{m_O}} \over {{m_{X{O_2}}}}} = {{53,3} \over {100}}\)

 (\({m_O}\) là khối lượng của nguyên tố O, \(m_{XO_2}\) là khối lượng của  \(XO_2\)).

Nguyên tử khối của oxi là 16. Gọi X là nguyên tử khối của X, ta sẽ có :

 \({{16 \times 2} \over {x + 16 \times 2}} = {{53,3} \over {100}}\)

 Từ đó ta có : 53,3.(x+32)=100.32

 \(x + 32 = {{100 \times 32} \over {53,3}} = 60\)

Nguyên tử khối của X : x = 60 - 32 = 28.

b) X thuộc nhóm IVA, có số khối là 28. Vậy nguyên tố đó là silic (Si)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay