Bài 3.11 trang 27 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Hãy viết các phương trình hoá học diễn... DeHocTot.com

Bài 3.11 trang 27 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Hãy viết các phương trình hoá học diễn tả sự hình thành các ion sau :

\(Na^+, Mg^{2+}, Al^{3+}, Cl^-, O^{2-}, S^{2-}\)

Lời giải:

\(\begin{array}{l}
Na\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \to N{a^ + } + e\\
Mg\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \to M{g^{2 + }} + 2{\rm{e}}\\
Al\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \to A{l^{3 + }} + 3{\rm{e}}\\
Cl + e\,\,\,\,\,\,\,\,\, \to C{l^ - }\\
O + 2e\,\,\,\,\,\,\,\, \to {O^{2 - }}\\
S + 2e\,\,\,\,\,\,\,\, \to {S^{2 - }}
\end{array}\)
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay