Bài 3.84 trang 36 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - a) Hãy cho biết số oxi hoá của o trong cá... DeHocTot.com

Bài 3.84 trang 36 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


a) Hãy cho biết số oxi hoá của o trong các hợp chất : \(Na_2O, CaO,Al_2O_3,H_2O_2,F_2O\)

b)  Hãy cho biết trong trường hợp nào thì oxi có số oxi hoá bằng -2, bằng -1, bằng +2.

Lời giải:

a)      \(N{a_2}\mathop O\limits^{ - 2} ,Ca\mathop O\limits^{ - 2} ,A{l_2}\mathop {{O_3}}\limits^{ - 2} ,{H_2}\mathop {{O_2}}\limits^{ - 1} ,{F_2}\mathop O\limits^{ + 2} \)

b)    Oxi có số oxi hoá bằng :

-1 trong các peoxit, thí dụ H - O - O - H (\(H_2O_2\)).

+ 2 khi kết hợp với flo (F), vì oxi có độ âm điện (3,44) nhỏ hơn độ âm điện của flo (3,98).

 -2 trong các trường hợp khác.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay