Bài 4.31 trang 42 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Cho hỗn hợp X gồm AI và Mg tác dụng vừ... DeHocTot.com

Bài 4.31 trang 42 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Cho hỗn hợp X gồm AI và Mg tác dụng vừa đủ với 1,344 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm \(O_2\) và \(Cl_2\), \(d_Y/H_2\)=27,375 . Sau phản ứng thu được 5,055 gam chất rắn. Tính khối lượng của Al và Mg trong hỗn hợp ban đầu.

Lời giải:

- Từ giả thiết tính được : \({n_{C{l_2}}} = 0,035mol;  {n_{{O_2}}} = 0,025mol\)

Theo ĐLBT khối lượng :

\(\begin{array}{l}
{m_{C{l_2}}} + {m_{{O_2}}} + {m_{Al}} + {m_{Mg}} = 5,055 \Rightarrow {m_{Al}} + {m_{Mg}} = 5,055 - 3,285 = 1,77gam\\
- \left. \begin{array}{l}
Mg \to M{g^{2 + }} + 2{\rm{e}}\\
x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,2{\rm{x}}\\
Al \to A{l^{3 + }} + 3{\rm{e}}\\
y\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,3y
\end{array} \right\};\\
\left. \begin{array}{l}
C{l_2}\,\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,2{\rm{e}} \to 2C{l^ - }\\
0,035\,\,\,\,\,\,0,07\,\,\,\,\,\left( {mol} \right)\\
{O_2}\,\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,4e \to 2{O^{2 - }}\\
0.025\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,1\,\,\,\,\,\,\,\left( {mol} \right)
\end{array} \right\}2{\rm{x}} + 3y = 0,17\,\,(3)
\end{array}\)

Từ (3) và (4)   

\( \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x = 0,04\\
y = 0,03
\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
{m_{Mg}} = 0,04 \times 24 = 0,96\,(gam)\\
{m_{Al}} = 0,03 \times 27 = 0,81\,(gam)
\end{array} \right.\)

Phản ứng không oxi hoá - khửde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay