Bài 4.45 trang 45 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - ... DeHocTot.com

Bài 4.45 trang 45 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Nguyên tố nitơ trong các hợp chất có số oxi hoá thấp nhất là -3 và cao nhất là +5. Xác định số oxi hoá của nitơ trong các hợp chất sau và xét xem trong hợp chất nào nitơ chỉ có tính oxi hoá, trong hợp chất nào nitơ chỉ có tính khử ?

a)\(NH_3, N_2O, HNO_3, NO_2\).

b)\(NH_4Cl, NO, HNO_2, N_2O_5\)

Lời giải:

 \(a)\mathop {\,\,\,\,N}\limits^{ - 3} {H_3}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{\mathop N\limits^{ + 1} _2}O\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\mathop N\limits^{ + 4} {O_2}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,H\mathop N\limits^{ + 5} {O_3}\)

N chỉ có tính khử       N chỉ có tính oxi hóa

 \(b)\,\,\mathop N\limits^{ - 3} {H_4}Cl\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\mathop N\limits^{ + 2} O\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,H\mathop N\limits^{ + 3} {O_2}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{\mathop N\limits^{ + 5} _2}{O_5}\)

chỉ có tính khử       N chỉ có tính oxi hóade-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay