Bài 5.19 trang 49 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Tính thể tích khí clo thu được ở điề... DeHocTot.com

Bài 5.19 trang 49 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Tính thể tích khí clo thu được ở điều kiện tiêu chuẩn khi :

a)Có 7,3 gam HCl trong dung dịch HCl đặc tác dụng với \(MnO_2\).

b)Có 7,3 gam HCl trong dung dịch HCl đặc tác dụng với \(KMnO_4\).

Lời giải: 

\(\begin{array}{l}
{n_{HCl}} = \frac{{7,3}}{{36,5}} = 0,2\left( {mol} \right)\\
a)\,Mn{O_2} + 4HCl \to MnC{l_2} + C{l_2} + 2{H_2}O\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(1)\\
Theo\,(1):\,{n_{C{l_2}}} = \frac{{0,2}}{4} = 0,05\left( {mol} \right);{V_{C{l_2}}} = 22,4.0,05 = 1,12\left( l \right)\\
b)\,2KMn{O_4} + 16HCl \to 2KCl + 2MnC{l_2} + 5C{l_2} + 8{H_2}O\,\,\,\,\,(2)\\
Theo\,(2):{n_{C{l_2}}} = \frac{{0,2.5}}{{16}} = 0,0625\left( {mol} \right);\\
{V_{C{l_2}}} = 22,4.0,0625 = 1,4\left( l \right)
\end{array}\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay