Bài 5.31 trang 51 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Muối ăn bị lẫn các tạp chất là \(Na_2... DeHocTot.com

Bài 5.31 trang 51 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Muối ăn bị lẫn các tạp chất là \(Na_2SO_4. MgCl_2, CaCl_2 và CaSO_4\). Hãy trình bày phương pháp hoá học đê loại bỏ các tạp chất. Viết PTHH của các phản ứng xảy ra.

Lời giải:

- Hoà tan muối vào nước rồi lọc sẽ loại bỏ được \(Na_2SO_4\) ít tan (nước lọc vẫn chứa một lượng nhỏ \(Na_2SO_4\)).

- Cho vào nước lọc một lượng dư dung dịch \(BaCl_2\).

\(BaCl_2 + CaSO_4 → BaSO_4 ↓+ CaCl_2\)

\(BaCl_2 + Na_2SO_4→ BaSO_4↓ + 2NaCl\)

- Lọc bỏ kết tủa \(BaSO_4\), nước lọc chứa \(CaCl_2, MgCl_2 , NaCl\) và \(BaCl_2\) dư.

- Thêm vào nước lọc một lượng dung dịch \(Na_2CO_3\) lấy dư.

\(Na_2CO_3 + CaCl_2→ CaCO_3↓ + 2NaCl\)

\(Na_2CO_3 + MgCl_2→MgCO_3↓ + 2NaCl\)

\(Na_2CO_3 + BaCl_2→ BaCO_3↓ + 2NaCl\)

Lọc bỏ kết tủa, nước lọc chỉ chứa NaCl và\( Na_2CO_3\) dư, cho tác dụng Với dung dịch HCL dư.

\(Na_2CO_3 + 2HCl→2NaCl + CO_2↑ + H_2O\)

Khi cô cạn, HCL dư bay hơi hết, thu được NaCl tinh khiết.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay