Bài 5.47 trang 53 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Cho 17,4 gam \(MnO_2\) tác dụng hết với dun... DeHocTot.com

Bài 5.47 trang 53 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Cho 17,4 gam \(MnO_2\) tác dụng hết với dung dịch HCl. Toàn bộ khí cu sinh ra được hấp thụ hết vào 145,8 gam dung dịch NaOH 20% ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch A. Hỏi dung dịch A có chứa những chất tan nào ? Tính nồng độ % của từng chất tan đó.

Lời giải:

\(\begin{array}{l}
Mn{O_2} + 4HCl \to MnC{l_2} + C{l_2} + 2{H_2}O\\
C{l_2} + 2NaOH \to NaCl + NaClO + {H_2}O
\end{array}\)

\({n_{C{l_2}}} = {n_{Mn{O_2}}} = \frac{{17,4}}{{87}} = 0,2\,mol\)

(C% NaOH = mct / mdd x 100% => \(m_{ct}\) = C% NaOH x mdd / 100% = 20% x 145,8 / 100% = 29,16 (g) 
n NaOH = mct / M NaOH = 29,16 / 40 = 0,729 (mol) 
               \(Cl_2\) + 2NaOH --> NaCl + NaClO + \(H_2O\) 
Trước pứ:0,2___0,729 
Trong pứ :0,2 ---> 0,4 -----------> 0,2 ------> 0,2 (mol) 
Sau pứ__: 0 -----> 0,329 -------> 0,2 ------> 0,2 (mol) 

Số mol các chất sau phản ứng
\(n_{NaOH}\) = 0,329 mol 
\(n_{NaCl}\) = 0,2 mol 
\(n_{NaClO}\)= 0,2 mol 

Vậy chứa các chất sau NaOH dư , NaCl , NaClO 
m Cl2 = 0,2.35,5 = 7,1 g 
m Cl2 + m dd NaOH = 145,8 + 7,1 = 152,9 g 

m NaOH = 40 . 0,329 = 13,16g 
m NaCl = 0,2.58,5 = 11,7 g 
m NaClO = 0,2.74,5 = 14,9 g 

C% NaOH = mct / mdd x 100% = 13,16 / 152,9 x 100% = 8,6 % 
C% NaCl = mct / mdd x 100% = 11,7 / 152,9 x 100% = 7,65 % 
C% NaClO = mct / mdd x 100% = 14,9 / 152,9 x 100% = 9,74 %

Đáp số: NaCl:7,65%; NaClO:9,74%; NaOH:8,6%de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay