Bài 5.58 trang 54 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Xác định nồng độ phần trăm của dung ... DeHocTot.com

Bài 5.58 trang 54 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Xác định nồng độ phần trăm của dung dịch KBr biết rằng 4,48 lít khí clo (đktc) đủ để tác dụng hết với KBr có trong 88,81 ml dung dịch KBr đó (có D = 1,34 g/ml).

Lời giải:

\(\begin{array}{l}
{n_{C{l_2}}} = \frac{{4,48}}{{22,4}} = 0,2\left( {mol} \right)\\
C{l_2} + 2KBr \to 2KCl + B{r_2}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(1)\\
Theo\,\,\,(1)\,:\,\,\,\,\,\,{n_{KBr}} = 2.{n_{C{l_2}}} = 2.0,2 = 0,4\left( {mol} \right)\\
{m_{KBr}} = 119.0,4 = 47,6\left( g \right)\\
{m_{ddKBr}} = 88,81.1,34 = 119\left( g \right)\\
C\% = \frac{{47,6}}{{119}}.100\% = 40\%
\end{array}\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay