Bài 5.59 trang 54 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Xác định nồng độ mol của dung dịch KI... DeHocTot.com

Bài 5.59 trang 54 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Xác định nồng độ mol của dung dịch KI biết rằng 200 ml dung dịch đó tác dụng hết với khí \(Cl_2\) thi giải phóng 76,2 gam \(I_2\).

Lời giải: 

\(\begin{array}{l}
{n_{{I_2}}} = \frac{{76,2}}{{254}} = 0,3\left( {mol} \right)\\
C{l_2} + 2KI \to 2KCl + {I_2}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(1)\\
Theo\,\,(1)\,\,\,:\,\,\,\,\,{n_{KI}} = 2.{n_{{I_2}}} = 2.0,3 = 0,6\left( {mol} \right)\\
{C_M} = \frac{{0,6}}{{0,2}} = 3\left( {mol/l} \right)
\end{array}\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay