Bài 5.76 trang 57 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Khi đun nóng muối kaliclorat, không có xúc ... DeHocTot.com

Bài 5.76 trang 57 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Khi đun nóng muối kaliclorat, không có xúc tác, thì muối này bị phân huỷ đồng thời theo 2 phản ứng sau :

\(2KClO_3 → 2KC1 + 3O_2\)   (a)

\(4KClO_3 → 3KClO_4 + KC1\)   (b)

Cho biết khi phân huỷ hoàn toàn 73,5 gam \(KClO_3\) thì thu được 33,57 gam KC1. Hãy tính bao nhiêu % kali clorat bị phân huỷ theo (a) ; bao nhiêu % bị phân huỷ theo (b).

Lời giải: 

Gọi x là số mol \(KClO_3\) bị phân huỷ theo (a).

Gọi y là số mol \(KClO_3\)  bị phân huỷ theo (b).

a)\(2KClO_3 → 2KCl +3O_2\)

x mol               x mol

\(4KClO_3 → 3KClO_4 + KC1\)  

y mol                                    y/4 mol

Ta có :  

\(\begin{array}{l}
x + y = \frac{{73,5}}{{122,5}} = 0,6\,\,\,\,(1)\\
x + \frac{y}{4} = \frac{{33,5}}{{74,5}} = 0,45\,\,\,\,\,(2)
\end{array}\)

Từ (1) và (2) , giải ra:

x =0,4 → phần trăm \(KClO_3\) bị phân hủy theo (a) là:  \({{0,4} \over {0,6}} \times 100\% {\rm{ }} = {\rm{ }}66,66\% .\)

y= 0,2 → phần trăm KClO bi phân huỷ theo (b)  là : \({{0,2} \over {0,6}} \times 100\% {\rm{ }} = {\rm{ }}33,34\% .\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay