Bài 6.32 trang 63 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Nêu phương pháp hoá học để phân biệt ... DeHocTot.com

Bài 6.32 trang 63 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Nêu phương pháp hoá học để phân biệt 3 dung dịch không màu là \(Na_2CO_3, Na_2SO_3, Na_2SO_4\) Viết PTHH của những phản ứng đã dùng.

Lời giải:

Có thể phân biệt các dung dịch như sau :

-  Nhận ra dung dịch \(Na_2SO_3\) bằng dung dịch \(H_2SO_4\), khí thoát ra làm mất màu dung dịch brom :

\(Na_2SO_3 + H_2SO_4 → Na_2SO_4 + H_2O + SO_2↑\)

\(SO_2 + Br_2 + 2H_2O → 2HBr + H_2SO_4\)

- Nhận ra dung dịch \(Na_2CO_3\) bằng dung dịch \(H_2SO_4\), khí thoát ra làm đục nước vôi trong :

\(Na_2CO_3 + H_2SO_4 → Na_2SO_4 + H_2O + CO_2↑\)

\(CO_2 + Ca(OH)_2 → CaCO_3↓ + H_2O\)

Nhận ra dung dịch \(Na_2SO_4\) bằng dung dịch \(BaCl_2\), kết tủa trắng sinh ra không tan trong axit:

\(Na_2SO_4 + BaCl_2 → BaSO_4↓ + 2NaCl\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay