Bài tập trắc nghiệm 2.29 - 2.38 trang 19- 20 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - 2.29. Dãy nguyên tố nào sau đây sắp xếp... DeHocTot.com

Bài tập trắc nghiệm 2.29 - 2.38 trang 19- 20 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


2.29. Dãy nguyên tố nào sau đây sắp xếp theo chiều tăng dần của bán kính nguyên tử ?
A. Be, F, O, C, Mg.                                  B. Mg, Be, C, O, F.
C. F, O, C, Be, Mg.                                  D. F, Be, C, Mg, O.

2.30. Trong các nguyên tố sau, nguyên tử của nguyên tố có bán kính lớn nhất là
A. Al.                      B. P                     C. S .                    D. K.

2.31Dãy nguyên tố nào sau đây sắp xếp theo chiều tăng dần độ âm điện của nguyên tử?
A. Li, F, N, Na, C.                                   B. F, Li, Na, C, N.
C. Na, Li, C, N, F.                                   D. N, F, Li, C, Na.

2.32. Trong các nguyên tố sau, nguyên tử của nguyên tố có độ âm điện lớn nhất là
A. B.                   B. N.                      C. O.                    D. Mg.

2.33. Trong nhóm A, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, tính kim loại biến đổi theo chiều nào cho dưới đây ?
A. Tăng dần.                             B. Giảm dần.
C. Không thay đổi.                     D. Không biến đổi một chiều.

2.34. Độ âm điện của các nguyên tố trong dãy : \({}_{11}Na - {}_{12}Mg - {}_{13}Al - {}_{15}P - {}_{17}Cl\) biến đổi theo chiều nào cho sau đây ?
A. Tăng dần.                             B. Giảm dần.
C. Không thay đổi.                     D. Không biến đổi một chiều.

2.35.Tính bazơ trong dãy hiđroxit NaOH, \(Mg(OH)_2\), \(Al(OH)_3\) biến đổi theo chiều nào cho dưới đây ?

A. Tăng dần.                              B. Giảm dần.
C. Không thay đổi.                     D. Không biến đổi một chiều.

2.36. Trong một chu kì, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, bán kính nguyên tử của các nguyên tố
A. tăng dần.                               B. giảm dần.
C. không thay đổi.                      D. không biến đổi một chiều.

2.37. Trong bảng tuần hoàn, nhóm A bao gồm các nguyên tố
A. khối s và khối p                                        B. khối s.
C. khối p.                                                     D. khối d.

2.38. Cho các nguyên tố M (Z = 11), X (Z = 17), Y (Z = 9) và R (Z = 19). Độ âm điện của các nguyên tố tăng dần theo thứ tự
A. M < X < Y < R.                                        B. R < M < X < Y.
C. Y < M < X < R.                                        D. M < X < R < Y.

ĐÁP ÁN


2.29

2.30

2.31

2.32

2.33

C

D

C

C

A

2.34

2.35

2.36

2.37

2.38

A

B

B

A

B

 

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay