Bài tập trắc nghiệm 2.63 - 2.70 trang 24-25 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - ... DeHocTot.com

Bài tập trắc nghiệm 2.63 - 2.70 trang 24-25 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


2.63. Trong các nguyên tố sau, nguyên tử của nguyên tố có bán kính lớn nhất là

A. O                           B. F                              

C. N                           D. Al.

2.64. Cho các nguyên tố : Ca, C, F, O, Be.

a) Dãy nguyên tố sắp xếp theo chiều tăng dần độ âm điện của nguyên tử là

A. C, F, Ca, O, Be.                                          

B. Ca, Be, C, O, F

C. F, O, C, Be, Ca                                            

D. O, C, F, Ca, Be.

b) Dãy nguyên tố sắp xếp theo chiều tăng dần của bán kính nguyên tử là

A. C, F, O, Be, Ca.                                            

B. Ca, Be, C, O, F

C. F, C, O, Ca, Be.                                             

D. F, O, C, Be, Ca.

2.65. Khối lượng của nguyên tử beri \(\left( {{}_4^{9,012}Be} \right)\) bằng 9,012u.

a) Nguyên tử khối của beri bằng

A. 9.                            B. 9,012.                    C. 9,012 g/mol.                          D 4.

b) Số khối hạt nhân nguyên tử beri bằng

A. 9.                       B. 9,012.                             C. 9,012 g/mol.                    D 4.

c) Khối lượng mol nguyên tử beri bằng

A. 9.                       B. 9,012.                             C. 9,012 g/mol;                    D 4.

2.66Khi cho hạt nhân  \({}_2^{4}He\) bắn phá vào hạt nhân \({}_6^{12}C\), người ta thu được một nơtron và một hạt nhân Y. Y là hạt nhân nào cho dưới đây ?

 A. \({}_8^{16}O\)                                     B. \({}_6^{13}C\)

C. \({}_7^{14}N\)                                      D. \({}_4^{9}Be\)

2.67. Các nguyên tố thuộc cùng một nhóm A thì

A. ở vỏ electron của nguyên tử các nguyên tố nhóm A đó có số electron như nhau.

B. có số lớp electron như nhau,

C. có số e ngoài cùng như nhau

D. có cùng số electron s hay p.

2.68. Nguyên tử của nguyên tố X là \([Ar]3d^54s^2\). Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là

A. chu kì 4, nhóm IIA.                                           

B. chu kì 4, nhóm IIB.

C. chu kì 4, nhóm VIIA                                          

D. chu kì 4, nhóm VIIB.

2.69. Cho cấu hình electron của Zn là \([Ar]3d^{10}4s^2\). Vị trí của Zn trong bảng tuần hoàn là

A. ô 29, chu kì 4, nhóm IIA.                                  

B. ô 30, chu kì 4, nhóm IIA.

C. ô 30, chu kì 4, nhóm IIB.                                   

D. ô 30, chu. kì 4, nhóm IIIB.

2.70. Các nguyên tố từ Li đến F, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân thì

A. bán kính nguyên tử tăng, độ âm điện giảm.

B. bán kính nguyên tử và độ âm điện đều tăng,

C. bán kính nguyên tử giảm, độ âm điện tăng.

D. bán kính nguyên tử và độ âm điện đều giảm.

ĐÁP ÁN

2.63. Đáp án D (Al).

2.64. a) Đáp án B

b) Đáp án D

2.65.

a) Nguyên tử khối của beri là 9,012 ( đáp án B)

b) số khối hạt nhân nguyên tử beri: 9 ( đáp án A)

c) khối lượng mol nguyên tử: 9,012 g/mol (đáp án C)

2.66. A.

2.67. C

2.68. D

2.69. C

2.70. Cde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay