Bài tập trắc nghiệm 3.51 -3.58 trang 33 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - 3.51. Số oxi hoá của mangan (Mn) trong hợp ... DeHocTot.com

Bài tập trắc nghiệm 3.51 -3.58 trang 33 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


3.51. Số oxi hoá của mangan (Mn) trong hợp chất \(KMnO_4\) là

A.+1.                         B.-1.                                

C.-5.                         D.+7.

3.52. Những nguyên tố có cùng hoá trị trong các hợp chất với hiđro là

A. N, P, S.                    B. P, As, Sb.                  

C. S, Te, Cl.                 D. F, Cl, P.

3.53.  Điện hoá trị của các nguyên tố nhóm VIA, VIIA trong các hợp chất với các nguyên tố nhóm IA lần lượt bằng

A. 2,3.                       B. 2, 1                              

C.1,2.                        D. 1,3.

3.54. Cộng hoá trị của N là 3, để đạt được cấu hình của khí hiếm thì N phải có

A. 3 liên kết ion.                               B. 5 liên kết cộng hoá trị.

C.3 liên kết cộng hoá trị.                  D. 5 liên kết ion.

3.55. Nguyên tử A có Z = 15. Trong hợp chất với hiđro, nguyên tử này có khả năng tạo số liên kết cộng hoá trị là

A. 2 liên kết.                       B. 3 liên kết.            

C. 1 liên kết.                      D. 5 liên kết.

3.56.  Số oxi hoá của nitơ trong \(NH_3, HNO_2\) và \(NO_3\) lần lượt là

A.+5,-3,+3. B.-3,+3,+5. c.+3,-3,+5. D.+3,+5,-3. 

3.57. Số oxi hoá của lưu huỳnh trong dãy \(H_2S, H_2SO_3, H_2SO_4\) lần lượt là

A. - 2, +4, +4.                                   B. -2, +3, +6.

C. -2, +4, +6.                                    D. -2, +3, +4.

3.58.     Trong dãy hợp chất của sắt \(FeO, Fe_2O_3, Fe_3O_4, Fe_xO_y, FeS, FeS_2\) số oxi hoá của sắt lần lượt là

A. \( + 2, + 3, + 4, + {y \over {2{\rm{x}}}}, + 2,0\).    

B.  \( + 2, + 3, + {7 \over 3}, + {{2{\rm{x}}} \over y}, + 2, + 1\)

C.  \( + 2, + 3, + 3, + {{2{\rm{x}}} \over y}, + 2, + 1\)

D.  \( + 2, + 3, + {8 \over 3}, + {{2{\rm{x}}} \over y}, + 2, + 2\)

ĐÁP ÁN

 

3.51

3.52

3.53

3.54

D

B

B

C

3.58

3.57

3.56

3.55

B

B

C

Dde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay