Bài tập trắc nghiệm 3.67- 3.75 trang 35 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - 3.66. Số oxi hoá của nitơ trong \(NO_2^-, NO... DeHocTot.com

Bài tập trắc nghiệm 3.67- 3.75 trang 35 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


3.66. Số oxi hoá của nitơ trong \(NO_2^-, NO_3^-, NH_3\) lần lượt là

A. -3, +3, +5                                        B. +3, -3, -5

C. +3, +5, -3.                                      D. +4, +6, +3.

3.67. Số oxi hoá của lưu huỳnh (S) trong \(H_2S, SO_2, SO_3^{2-}, SO_4^{2-}\)  lần lượt là

A. 0, +4, +3, +8.                                 B. -2, +4, +6, +8.

C. -2, +4, +4, +6.                                D. +2, +4, +8, +10

3.68. Cho các chất và ion : \(Mn, MnO, MnCl_4, MnO_4^-\). Số oxi hoá của Mn trong các chất và ion trên lần lượt là

A. +2 , -2, -4, +8.                                    B. 0, +2, +4, +7.

C. 0, -2, -4, -7.                                         D. 0, +2, -4, -7

3.69.    Ion nào sau đây có 32 electron ?

A. \(SO_4^{2-}\)                         B. \(CO_3^-\).                 C.\( NH_4^+\).                 D. \(NO_3^-\).

3.70.    Ion nào có tổng số proton bằng 48 ? 

A.\( NH_4^+\).           B. \(SO_3^{2-}\).                           C. \(SO_4^{2-}\)            D. \(K^+\).

3.71.    Trong dãy oxit : \(Na_2O, MgO, A1_2O_3, SiO_2, P_2O_5, SO_3,C1_20_7\). Những oxit có liên kết ion là

A. \(Na_2O, SiO_2 , P_2O_5\)                          B. \(Na_2O, MgO, A1_20_3\).

C. \(MgO, A1_2O_3, P_2O_5\).                           D. \(SO_3, C1_2O_3, Na_2O\).

3.72.      Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là \(ns^2np^4\). Trong hợp chất khí của nguyên tố X với hiđro, X chiếm 94,12% khối lượng. Phần trăm khối lượng của X trong oxit cao nhất là

A.50%.               B. 27%.                C. 60%.                   D. 40%.

3.73.    Hợp chất khí với hiđro của nguyên tố R có công thức tổng quát là RH4, oxit cao nhất của nguyên tố này chứa 53,3% oxi về khối lượng. Nguyên tố R là

A. cacbon.                 B. chì.                  C. thiếc.                    D. silic

3.74.    Số oxi hoá của clo (Cl) trong hợp chất \(HClO_3\) là

A. +1.                 B.-2.               C. +6.             D.+5.

ĐÁP ÁN 

3.67. C. \(NO_2^-(+3);NO_3^-(+5);NH_3(-3)\)

3.68. C. \(H_2S(-2);SO_2 (+4):SO_3^{2-} (+4); SO_4^{2-} (+6)\)

3.69. B. Mn (0); MnO (+2);\(MnCl_4(+4); MnO_4^-(+7)\)

3.70

3.71

3.72

3.73

3.74

3.75

B

C

B

D

D

Dde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay