Bài tập trăc nghiệm 4.35,4.36, 4.37, trang 43 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - ... DeHocTot.com

Bài tập trăc nghiệm 4.35,4.36, 4.37, trang 43 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


4.35. Theo quan niệm mới, sự khử là

A. sự thu electron.                                                        C.sự kết hợp với oxi 

B.sự nhường electron,                                                   D.  sự khử bỏ oxi.

4.36. Trong các phản ứng hoá học, các nguyên tử kim loại

A. chỉ thể hiện tính khử.

B. chỉ thể hiện tính oxi hoá.

C. có thể thể hiện tính oxi hoá hoặc thể hiện tính khử

D.không thể hiện tính khử hoặc tính oxi hoá.

4.37. Cho các phản ứng sau :

Dãy nào sau đây chỉ gồm các phản ứng oxi hoá - khử ?

A. (1), (2), (3), (4), (5).

B. (2), (3), (4), (5), (6).

C. (2), (3), (4), (6), (8).

D. (4), (5), (6), (7), (8).

ĐÁP ÁN

4.35

4.36

4.37

A

A

Cde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay