Bài tập trăc nghiệm 4.41,4.42, 4.43, trang 45 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - 4.41. Trong phản ứng : Số phân tử HCl đ... DeHocTot.com

Bài tập trăc nghiệm 4.41,4.42, 4.43, trang 45 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


4.41. Trong phản ứng : 

Số phân tử HCl đóng vai trò chất khử bằng k lần tổng số phân tử HCl tham gia phản ứng. Giá trị của k là 

\(\begin{array}{l}
A.\,\frac{3}{{14}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,B.\,\,\frac{4}{7}\\
C.\,\frac{1}{7}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,D.\,\frac{3}{7}
\end{array}\)

4.42.    Cho phán ứng :  \(Fe{S_2} + 8HN{O_3} \to Fe{\left( {N{O_3}} \right)_3} + 2{H_2}S{O_4} + 5NO \uparrow  + 2{H_2}O\)

Hệ số tối giản của \(HNO_3\) và \(H_2SO_4\) trong phản ứng trên lần lượt là

A.12;4.                                          B. 16 ; 4.                         C.10; 6.                                 D. 8 ; 2.

4.43.    Trong phản ứng đốt cháy \(CuFeS_2\) tạo ra sản phẩm \(CuO, Fe_2O_3\) và \(SO_2\) thì một phân tử \(CuFeS_2\) sẽ

A. nhận 13e.                         B. nhận 12e.                        C. nhường 13e.                       D. nhường 12e.

ĐÁP ÁN

4.41

4.42

4.43

D

D

C
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay