Bài tập trắc nghiệm 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 trang 38 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - 4.6.Cho sơ đồ phản ứng sau : \(H_2S + K... DeHocTot.com

Bài tập trắc nghiệm 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 trang 38 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


4.6.Cho sơ đồ phản ứng sau :

\(H_2S + KMnO_4 + H_2SO_4{(loãng)} H_2O + S + MnSO_4 + K_2SO_4\)

Hệ số của các chất tham gia trong PTHH của phản ứng trên lần lượt là

A. 3,2, 5                                                         B. 5,2, 3.

C. 2, 2, 5.                                                       D. 5, 2, 4.

4.7. Cho dãy các chất và ion : \(Zn, ZnO, Fe, FeO, S, SO_2, SO_3, N_2, HBr, Cu^{2+}, Br^-\)  Số chất và ion có cả tính oxi hoá và tính khử là

A. 7                               B. 5                                      

C. 4                               D. 6

4.8.Cho các phản ứng sau :

\(\begin{array}{l}
\left( a \right)\,4HCl + Pb{O_2} \to PbC{l_2} + C{l_2} + 2{H_2}O\\
\left( b \right)\,HCl + N{H_4}HC{O_3} \to N{H_4}Cl + C{O_2} + {H_2}O\\
\left( c \right)\,2HCl + 2HN{O_3} \to 2N{O_2} + C{l_2} + 2{H_2}O\\
\left( d \right)\,2HCl + Zn \to ZnC{l_2} + {H_2}
\end{array}\)

Số phản ứng trong đó HCl thể hiện tính khử là

A.2                                                                 B. 3.

C. 1.                                                               D. 4.

4.9. Khi cho Cu tác dụng với dung dịch chứa \(H_2SO_4\) loãng và \(NaNO_3\), vai trò của \(NaNO_3\) trong phản ứng là

A. chất xúc tác.                                               C. môi trường.

B. Chất oxi hóa                                               D. chất khử

4.10. Cho các phản ứng :

Phản ứng oxi hoá - khử là

A. 1, 2, 3,4,5.                                                    B. 1,2,3.

C. 1,2, 3,4.                                                        D. 1,4.

ĐÁP ÁN

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

B

B

A

B

Cde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay