Bài tập trắc nghiệm 5.12, 5.13, 5.14 trang 48 Sách bài tập ( SBT) Hóa hoc 10 - ... DeHocTot.com

Bài tập trắc nghiệm 5.12, 5.13, 5.14 trang 48 Sách bài tập ( SBT) Hóa hoc 10

Hóa học


5.12. PTHH nào sau đây biểu diễn đúng phản ứng của dây sắt nóng đỏ cháy trong khí \(Cl_2\) ?

A. \(Fe + Cl_2 → FeCl_2\)

B. \(2Fe + 3C1_2 → 2FeCl_3\)

C. \(3Fe + 4C1_2 → FeCl_2 + 2FeCl_3\)

D. \(Fe + Cl_2  → FeCl + C1\)

5.13. Lá đồng khi đốt nóng có thể cháy sáng trong khí A.

A là khí nào trong số các khí sau ?

A. CO                    B. \(Cl_2\)   

C. \(H_2\)                    D. \(N_2\).

5.14.   Trong phản ứng : \(C{l_2} + {H_2}O \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over {\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} HCl + HclO\), phát biểu nào sau đây đúng ?

A. Clo chỉ đóng vai trò chất oxi hoá.

B. Clo chỉ đóng vai trò chất khử.

C. Clo vừa đóng vai trò chất oxi hoá, vừa đóng vai trò chất khử.

D. Nước đóng vai trò chất khử.

ĐÁP ÁN

5.12

5.13

5.14

B

B

Cde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay