Bài tập trắc nghiệm 5.65, 5.66, 5.67, 5.68, 5.69 trang 55 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - 5.63. Cho phản ứng : \(SO_2 + Br_2 + 2H_2O →... DeHocTot.com

Bài tập trắc nghiệm 5.65, 5.66, 5.67, 5.68, 5.69 trang 55 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


5.63. Cho phản ứng : \(SO_2 + Br_2 + 2H_2O → H_2SO_4 + 2X\)

X là chất nào sau đây ? 

A. HBr.                                B. HBrO.                   

C. \(HBrO_3\).                        D. \(HBrO_4\).

5.66. Khi đổ dung dịch \(AgNO_3\) vào dung dịch chất nào sau đây sẽ thu được kết tủa màu vàng đậm nhất ?

A. Dung dịch HF.                                B. Dung dịch HCL.

C. Dung dịch HBr.                               D. Dung dịch HI.

5.67. Brom bị lẫn tạp chất là clo. Để thu được brom tinh khiết cần làm cách nào sau đây ?

A. Dẫn hỗn hợp đi qua dung dịch \(H_2SO_4\) loãng.

B. Dẫn hỗn hợp đi qua nước.

C. Dẫn hỗn hợp đi qua dung dịch NaBr.

D. Dẫn hỗn hợp đi qua dung dịch NaI

5.68. Dãy axit nào sau đây sắp xếp đúng theo thứ tự giảm dần tính axit ?

A. HI > HBr > HCL > HF             B. HF > HCL > HBr > HI.

C. HCL > HBr > HI > HF.             D. HCL > HBr > HF > HI

5.69. Dãy ion nào sau đây sắp xếp đúng theo thứ tự giảm dần tính khử ?

A. \(F^- >Cl^- >Br^- > I^-\)

B. \( I^->Br^->Cl^-> F^-\)

C. \( Br^-> I^-> Cl^-> F^-\)

D. \( Cl^-> F^- Br^-> I^-\)

ĐÁP ÁN

5.65

5.66

5.67

5.68

5.69

A

D

C

A

Bde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay