Bài tập trắc nghiệm 6.28, 6.29 trang 63 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - 6.28. Trong phản ứng : \(SO_2 + 2H_2S → 3S +... DeHocTot.com

Bài tập trắc nghiệm 6.28, 6.29 trang 63 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


6.28. Trong phản ứng : \(SO_2 + 2H_2S → 3S + 2H_2O\)

Câu nào sau đây diễn tả đúng tính chất của chất ?

A. Lưu huỳnh bị oxi hoá và hiđro bị khử.

B. Lưu huỳnh bị khử và không có chất nào bị oxi hoá

C. Lưu huỳnh bị khử và hiđro bị oxi hoá

D. Lưu huỳnh trong \(SO_2\) bị khử, lưu huỳnh trong \(H_2S\) bị oxi hoá.

6.29. Oxit nào sau đây là hợp chất ion ?

A. \(SO_2\)                      B. \(SO_3\).                  C. \(CO_2\).                 D. CaO.

ĐÁP ÁN

6.28. D

6.29. Dde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay