Bài tập 1 trang 145 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - BÀI TẬP 1. Hãy khoanh tròn chữ cái trướ... DeHocTot.com

Bài tập 1 trang 145 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


BÀI TẬP 1. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.

1. Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, hai đảng thay nhau cầm quyến ở nước Anh là

A. Đảng Bảo thủ và Đảng Dân chủ.              C. Đảng Tự do và Đảng Bảo thủ.

B. Đảng Tự do và Đảng Dân chủ.                 D. Đảng Tự do và Đảng Cộng hoà.

Trả lời: C

2. Lênin nhận định : Anh là chủ nghĩa đế quốc thực dân, vì :

A. giới cầm quyến ở Anh chỉ chú tâm đến xâm lược thuộc địa.

B. Anh có hệ thống thuộc địa trải khắp toàn cầu.

C. Anh chỉ chú trọng xuất cảng tư bản sang thuộc địa.

D. Anh đi xâm lược thuộc địa sớm nhất

Trả lời: B

3. Tháng 9 - 1870, nước Pháp đã thành lập

A. nền Cộng hoà thứ hai.           C. nền Cộng hoà thứ tư.

B. nền Cộng hoà thứ ba.            D. nến Cộng hoà thứ năm.

Trả lời: B

4. Trong những năm 1890 - 1900, sản lượng công nghiệp của nước Đức tăng

A. 160%.    B 161%.      C. 162%.     D. 163%.

Trả lời: D

5. Sự kiện có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy nền kinh tế nước Mĩ phát triển mạnh mẽ trong những năm cuối thế kỉ XIX là

A. Lincôn lên làm Tổng thống năm 1860.

B. Kết thúc nội chiến 1861 - 1865.    

C. Chiến tranh Mĩ - Tây Ban Nha năm 1898.

D. Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Trả lời: B

6. Hai đảng thay nhau nắm quyền ở Mĩ là

A. Đảng Tự do và Đảng Cộng hoà      C. Đảng Cộng hoà và Đảng Dân chủ.

B. Đảng Tự do và Đảng Dân chủ.       D. Đảng Cộng hoà và Đảng Bảo thủ.

Trả lời: C

7. Năm 1898, Mĩ gây chiến với Tây Ban Nha, vì

A. Tây Ban Nha đe doạ chủ quyến của Mĩ.

B. muốn cướp thuộc địa của Tây Ban Nha.

C. muốn phô trương sức mạnh của Mĩ.

D. giúp đỡ Cuba và Philippin loại bỏ ảnh hưởng của Tây Ban Nha ở các nước đó.

Trả lời: Bde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay