Bài tập 2 trang 114 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - BÀI TẬP 2. Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy... DeHocTot.com

Bài tập 2 trang 114 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


BÀI TẬP 2. Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước dưới thời Nguyễn và nêu nhận xét về những nét chính trong việc xây dựng và củng cố bộ máy thống trị của nhà Nguyễn.

Trả lời:

- Vẽ sơ đồ : 

- Nhận xét:

+ Trung ương: Tổ chức theo mô hình thời Lê với hành chuyên chế tuyệt đối của vua.

+ Địa phương: Chia cả nước thành ba vùng: Bắc Thành, Gia Định Thành và các Trực Doanh.  Các Trực Doanh do triều đình cai quản. Đứng đầu thành là Tổng Trấn. Các trấn, dinh như cũ.

+ Năm 1831 đến năm 1832: Chia cả nước thành 30 tỉnh và 1 phủ thừa thiên. Đứng đầu là tổng đốc, tuần phủ. Dưới là phủ, huyện, tổng và xã.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay