Bài tập 2 trang 155 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - BÀI TẬP 2. Hãy điền thời gian phù hợp ... DeHocTot.com

Bài tập 2 trang 155 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


BÀI TẬP 2. Hãy điền thời gian phù hợp với nội dung liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của Lênin.        

1. Năm…….. Lênin chào đời.

2. Năm……, Lênin trở thành người đứng đầu một nhóm mácxít ở Pêtécbua.

3.Năm……..Lênin thống nhất các nhóm mácxít Pêtécbua thành tổ chức chính trị

lấy tên là Liên hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân.

4. Năm…….. Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga thành lập.

5.Năm………, triệu tập Đại hội Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga lần thứ nhất

Trả lời:

1. Năm 1870, Lênin chào đời.

2. Năm 1893, Lênin trở thành người đứng đầu một nhóm mácxít ở Pêtécbua.

3. Năm 1895, Lênin thống nhất các nhóm mácxít Pêtécbua thành tổ chức chính trị

lấy tên là Liên hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân.

4. Năm 1898, Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga thành lập.

5. Năm 1903, triệu tập Đại hội Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga lần thứ nhấtde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay