Bài tập 5 trang 133 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - BÀI TẬP 5. Có thể coi cuộc Chiến tranh g... DeHocTot.com

Bài tập 5 trang 133 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


BÀI TẬP 5. Có thể coi cuộc Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là cuộc chiến tranh chính nghĩa không ? Vì sao ?

Trả lời:

Có thể coi cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 bang thuộc địa ở Bắc Mĩ là cuộc chiến tranh chính nghĩa vì đây là cuộc chiến đấu của nhân dân 13 bang thuộc địa trong suốt 6 năm để thoát khỏi ách thống trị của đế quốc Anh, kết quả là 13 bang đã thành lập một quốc gia mới. "Ðây là một cuộc chiến tranh giành độc lập, nhưng cuộc chiến tranh này không chỉ giải quyết nhiệm vụ giải phóng dân tộc mà còn giải quyết những nhiệm vụ kinh tế và xã hội của một cuộc cách mạng tư sản, nó chống lại chế độ phong kiến do bọn thực dân Anh thiết lập và chống lại những biểu hiện khác của chủ nghĩa thực dân đang ngăn trở sự phát triển của công, thương nghiệp tư bản chủ nghĩa. Nó giải phóng Mỹ khỏi chủ nghĩa thưc dân Anh, đưa tư sản và chủ nô lên nắm chính quyền, mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa Mỹ phát triển mạnh. " em lại sự tiến bộ cho dân tộc, mở ra con đường phát triển tư bản chủ nghĩa trong nền kinh tế. Ðồng thời, phong trào giải phóng dân tộc của nhân dân Bắc Mỹ đã kích thích và ảnh hưởng đến phong trào đấu tranh của nhân dân các nước khác.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay