Ma trận đề, trang 125 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - Chủ đề   Nhận biết Th... DeHocTot.com

Ma trận đề, trang 125 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


Chủ đề

 

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

TN

TL

TN

 

TN

TL

1. Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (từ thế kỉ X đến thế kỉ XV)

Biết được đỏi nét quá trình hình thành, phát triển của nhà nuóc phong kiến từ thế kỉ X đến thế kỉ XV.

Trình bày khái quát sụ hình thành nhà nước phong kiến

 

Hiểu đuợc duới các triều đại phong kiến ở các thế kỉ XI - XV, luật pháp tùng buớc đuợc hoàn thiện

 

 

Số câu: 5

Số điểm: 6,5

Tỉ: 65 %

Số câu: 3

Số điểm: 1,5

Số câu: 1 Số điểm: 3

 

Số câu: 1

Số điểm: 2

 

 

2. Công cuộc xây dựng đất nước và phát triển kinh tế trong các thế kỉ

X -XV

Biết được đôi nét công cuộc xày dụng đất nước và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X -XV

 

 

 

 

Phân tích được tác dụng của nhũng cuộc khởi nghĩa nóng dân ở cuối mỗi triều đại phong kiến.

Số câu: 4

Số điểm: 3,5

Tỉ lê: 35%

Số câu: 3

Số điểm: 1,5

 

 

 

 

Số câu: 1

Số điểm: 2

Tổng số câu: 9 Tổng số điểm: 10 Tỉ lệ: 100%

Số câu: 7

Số điểm: 6

Tỉ lệ: 60 %

Số câu :1

 Số điểm: 2

 Tỉ lệ: 20%

Số câu: 1

 Số điểm: 2 Tỉ lệ: 20%

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay