Bài 1 trang 13 sgk đại số 10 - Bài 1.a) Cho \(A = \left\{x ∈\mathbb N| x < ... DeHocTot.com

Bài 1 trang 13 sgk đại số 10

Toán


Bài 1.

a) Cho \(A = \left\{x ∈\mathbb N| x < 20\text{ và } x \text { chia hết cho } 3\right\}\)
Hãy liệt kê các phân tử của tập hợp \(A\).

b) Cho tập hợp \(B = \left\{2, 6, 12, 20, 30\right\}\).

Hãy xác định \(B\) bằng cách chỉ ra một tính chất đặc trưng cho các phần tử của nó.

c) Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp các học sinh lớp em cao dưới \(1m60\).

Giải:

a) \(A = \left\{0, 3, 6, 9, 12, 15, 18\right\}\).

b) \(B = \left\{x ∈\mathbb N | x = n(n+1), n ∈\mathbb N, 1 ≤ n ≤ 5\right\}\).

c) Học sinh tự thực hiện.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay