Bài 1 trang 87 sgk đại số 10 - Bài 1. Tìm các giá trị \(x\) thỏa mãn đ... DeHocTot.com

Bài 1 trang 87 sgk đại số 10

Toán


Bài 1. Tìm các giá trị \(x\) thỏa mãn điều kiện của mỗi bất phương trình sau:

a) \(\frac{1}{x}< 1-\frac{1}{x+1};\)                                         

b)  \(\frac{1}{x^{2}-4}< \frac{2x}{x^{2}-4x+3};\)

c) \(2|x| - 1 + \sqrt[3]{x-1}<\frac{2x}{x+1};\)                      

d) \(2\sqrt{1-x}> 3x + \frac{1}{x+4}.\)

Giải

a) ĐKXĐ: \(D = \left\{ {x \in\mathbb R|x \ne 0,x + 1 \ne 0} \right\} =\mathbb R\backslash \left\{ {0; - 1} \right\}\)

b) ĐKXĐ: \(D = \left\{ {x \in\mathbb R|{x^2} - 4 \ne 0,{x^2} - 4x + 3 \ne 0} \right\} =\mathbb R\backslash \left\{ { \pm 2;1;3} \right\}\)

c) ĐKXĐ: \(D =\mathbb R\backslash {\rm{\{ }} - 1\} \)

d) ĐKXĐ: \(D = \left\{ {x \in \mathbb R|x + 4 \ne 0,1 - x \ge 0} \right\} = ( - \infty ; - 4) \cup ( - 4;1]\)



de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay