Bài 2 trang 9 sgk đại số 10 - ... DeHocTot.com

Bài 2 trang 9 sgk đại số 10

Toán


Bài 2. Xét tính đúng sai của mỗi mệnh đề sau và phát biểu mệnh đề phủ định của nó.

a) \(1794\) chia hết cho \(3\);

b) \(\sqrt 2\) là một số hữu tỉ:

c) \(π < 3,15\);

d) \(|-125|≤0\) .

Giải:

a) Đúng. Mệnh đề phủ định: "\(1794\) không chia hết cho \(3\)".

b) Sai. Mệnh đề phủ định: "\(\sqrt2\) không phải là một số hữu tỉ".

c) Đúng. Mệnh đề phủ định: "\(π\) không nhỏ hơn \(3, 15\)". Dùng kí hiệu là: \(π ≥ 3,15\)  .

d) Sai. Mệnh đề phủ định: "\(|-125|>0\)".de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay