Bài 3 trang 13 sgk đại số 10 - Bài 3. Tìm tất cả các tập con của tập... DeHocTot.com

Bài 3 trang 13 sgk đại số 10

Toán


Bài 3. Tìm tất cả các tập con của tập hợp sau

a) \(A = \left\{a, b\right\}\);

b) \(B = \left\{0, 1, 2\right\}\).

Giải:

a) Các tập con của \(A\) là: \(\left\{a\right\}\), \(\left\{b\right\}\), \(\left\{\phi\right\}\), \(A\).

b) \(\left\{0\right\}\), \(\left\{1\right\}\), \(\left\{2\right\}\), \(\left\{0,1\right\}\), \(\left\{0,2\right\}\), \(\left\{1,2\right\}\), \(\left\{\phi\right\}\), \(B\).

Ghi chú: Tập hợp \(\left\{\phi\right\}\) là tập hợp con của tập hợp bất kì. Mỗi một tập hợp là tập hợp con của chính nó.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay