Bài 3 trang 23 sgk đại số 10 - Bài 3.a) Cho giá trị gần đúng của \(π\)... DeHocTot.com

Bài 3 trang 23 sgk đại số 10

Toán


Bài 3.

a) Cho giá trị gần đúng của \(π\) là \(a = 3,141592653589\) với độ chính xác là \(10^{-10}\). Hãy viết số quy tròn của \(a\);

b) Cho \(b = 3,14\) và \(c = 3,1416\) là những giá trị gần đúng của \(π\). Hãy ước lượng sai số tuyệt đối của \(b\) và \(c\).

Giải:

a) Dạng chuẩn của số \(π\) với 10 chữ số chắc là \(3,141592654\) với sai số tuyệt đối \(∆_\pi≤ 10^{-9}\).

b) Viết \(π ≈ 3,14\) ta mắc phải sai số tuyệt đối không quá \(0,002\). Trong cách viết này có \(3\) chữ số đáng tin.

Viết \(π ≈ 3,1416\) ta mắc phải sai số tuyệt đối không quá \(10^{-4}\)Viết như vậy thì số \(π\) này có \(5\) chữ số đáng tin.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay