Bài 3 trang 39 sgk đại số 10 - Bài 3) Cho hàm số \(y = 3 x^2– 2x + 1\). Cá... DeHocTot.com

Bài 3 trang 39 sgk đại số 10

Toán


Bài 3) Cho hàm số \(y = 3 x^2– 2x + 1\). Các điểm sau có thuộc đồ thị hay không?

\(M (- 1;6)\) ;            b) \(N (1;1)\) ;             c) \(P(0;1)\).

Giải

a) Điểm \(A({x_0};{y_0})\) thuộc đồ thị \((G)\) của hàm số \(y = f(x)\) có tập xác định \(D\) khi và chỉ khi: 

\(\left\{ \matrix{
{x_0} \in D \hfill \cr
f({x_0}) = {y_0} \hfill \cr} \right.\)

Tập xác định của hàm số \(y = 3 x^2– 2x + 1\) là \(D = \mathbb R\).

Ta có : \(-1 ∈\mathbb R\),   \( f(- 1) = 3(- 1)^2– 2(- 1) + 1 = 6\)

Vậy điểm \(M(- 1;6)\) thuộc đồ thị hàm số đã cho.

b) Ta có: \(1 ∈\mathbb R\), \(f(1) = 3 (1)^2 – 2(1) + 1 = 2 ≠ 1\).

Vậy \(N(1;1)\) không thuộc đồ thị đã cho.

 c) Tương tự \(P(0;1)\) thuộc đồ thị đã cho.  
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay