Bài 3 trang 59 sgk hình học 10 - ... DeHocTot.com

Bài 3 trang 59 sgk hình học 10

Toán


Bài 3. Cho tam giác \(ABC\) có \(\widehat{A}  = 120^0\) cạnh \(b = 8cm\) và \(c = 5cm\). Tính cạnh \(a\), và góc  \(\widehat{B}\), \(\widehat{C}\) của tam giác đó.

Giải

Ta có   

\(\eqalign{
& {a^2} = {8^2} + {5^2} - 2.8.5.cos{120^0} = 64 + 25 + 40 = 129 \cr
& \Rightarrow a = \sqrt {129} \approx 11,36cm \cr} \)

 Ta có thể tính góc \(B\) theo định lí cosin

 \(\cos B = \frac{a^{2}+c^{2}-b^{2}}{2ac} = \frac{129 + 25 - 64}{2.\sqrt{129}.5} ≈  0,7936 \)

\(\Rightarrow\widehat{B}= 37^048’\)

Ta cũng có thể tính góc \(B\) theo định lí sin :

\(\cos B = \frac{11,36}{\sin120^{0}}= \frac{8}{\sin B}\)  \(\Rightarrow \sin B  ≈  0,6085\)

\(\Rightarrow\widehat{B}= 37^048’\)

Tổng ba góc trong một tam giác bằng \(180^0\)

\(\widehat{C}=180^0- (\widehat{A} + \widehat{B})\)  

\(\Rightarrow\widehat{C}= 22^012’\).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay