Bài 4 trang 42 sgk đại số 10 - Bài 4. Vẽ đồ thị hàm số.a) \(y = \left... DeHocTot.com

Bài 4 trang 42 sgk đại số 10

Toán


Bài 4. Vẽ đồ thị hàm số.

a) 

\(y = \left\{ \matrix{
2x\text{ với }x \ge 0 \hfill \cr
- {1 \over 2}x\text{ với }x < 0 \hfill \cr} \right.\)

 b) 

\(y = \left\{ \matrix{
x + 1\text{ với }x \ge 1 \hfill \cr
- 2x + 4\text{ với }x < 1 \hfill \cr} \right.\)

Giải

a) +) Vẽ đường thẳng \(y=2x\) với \(x\ge0\)

Đường thẳng \(y=2x\) đi qua hai điểm \(A(0;0)\) và \(B(1;2)\). Trên đường thẳng này ta giữ nguyên phần đường thẳng ứng với \(x\ge 0\) còn xóa bỏ phần còn lại ta được đồ thị của đường thẳng \(y=2x\) với \(x\ge0\).

     +) Vẽ đường thẳng \(y=- {1 \over 2}x\) với \(x<0\)

Đường thẳng \(y=- {1 \over 2}x\) đi qua hai điểm \(A(0;0)\) và \(B(-1;{1 \over 2})\). Trên đường thẳng này ta giữ nguyên phần ứng với \(x<0\) còn xóa bỏ phần còn lại ta được đồ thị của đường thẳng \(y=-{1 \over 2}x\)  với \(x<0\)  

Đồ thị của hàm số đã cho là hai đồ thị của hai hàm số \(y=2x\) với \(x\ge0\) và \(y=- {1 \over 2}x\) với \(x<0\)                 

 

      

b) Tương tự phần a đồ thị của hàm số đã cho là hai đồ thị \(y=x + 1\) với  \(x \ge 1\) (phần nét liền) và \(y= - 2x + 4\) với  \(x < 1\) (phần nét liền)                  

      de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay