Bài 4 trang 50 sgk đại số 10 - Bài 4. Xác định \(a, b, c\), biết parabol ... DeHocTot.com

Bài 4 trang 50 sgk đại số 10

Toán


Bài 4. Xác định \(a, b, c\), biết parabol \(y = ax^2+ bx + c\) đi qua điểm \(A(8; 0)\) và có đỉnh \(I(6; - 12)\).

Giải

Parabol đi qua điểm \(A(8; 0)\) nên tọa độ điểm \(A\) là nghiệm đúng phương trình của parabol ta có:

      \(a.8^2+b.8+c=0\)

Parabol có đỉnh \(I(6; - 12)\) nên ta  có: 

       \( -\frac{b}{2a} =6 \)

       \(\frac{4ac-b^{2}}{4a} =-12 \)

Ta có hệ phương trình: \(\left\{\begin{matrix} a(8)^{2}+b(8)+c=0\\ -\frac{b}{2a} =6 \\\frac{4ac-b^{2}}{4a} =-12 \end{matrix}\right.\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} a=3\\ b=-36 \\ c=96 \end{matrix}\right.\)

Phương trình parabol cần tìm là: \(y = 3x^2- 36x + 96\).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay