Bài 5 trang 59 sgk hình học 10 - Bài 5. Tam giác \(ABC\) có  \(\widehat{A} = 12... DeHocTot.com

Bài 5 trang 59 sgk hình học 10

Toán


Bài 5. Tam giác \(ABC\) có  \(\widehat{A} = 120^0\). Tính cạnh \(BC\) cho biết cạnh \(AC = m\) và \(AB = n\).

Giải

Ta có: 

$$\eqalign{
& \Rightarrow B{C^2} = {m^2} + {n^2} - 2.m.n.\left( { - {1 \over 2}} \right) \cr
& \Rightarrow B{C^2} = {m^2} + {n^2} + m.n \cr
& \Rightarrow BC = \sqrt {{m^2} + {n^2} + m.n} \cr} $$de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay