Bài 5 trang 80 sgk hình học 10 - ... DeHocTot.com

Bài 5 trang 80 sgk hình học 10

Toán


Bài 5.Xét vị trí tương đối của các cặp đường thẳng sau đây:

a) \(d_1: 4x - 10y + 1 = 0 \);             \(d_2 : x + y + 2 = 0\)

b) \(d_1  :12x - 6y + 10 = 0  \);          \(d_2:\left\{\begin{matrix} x= 5+t& \\ y= 3+2t& \end{matrix}\right.\)

c) \(d_1:8x + 10y - 12 = 0  \);        \( d_2  :  \left\{\begin{matrix} x= -6+5t& \\ y= 6-4t& \end{matrix}\right.\)

Giải

a) Xét hệ \(\left\{\begin{matrix} 4x-10y + 1= 0& \\ x + y + 2 = 0& \end{matrix}\right.\)

\(D = 4.1 -(- 10).1 = 14  ≠ 0\)

Vậy \(d_1\) và \(d_2\) cắt nhau

b) \(d_2:\left\{\begin{matrix} x= 5+t& \\ y= 3+2t& \end{matrix}\right.\) viết dưới dạng tổng quát là:

\(d_2: 2x - y - 7 = 0\)

\(D = 12 . (-1) -(-6).2 = -12 + 12 = 0\)

\( D_x = (-6) . (-7) - (-1). 10 = 42 + 10 = 52 ≠ 0\)

Vậy \(d_1// d_2\) 

c) \(d_1:8x + 10y - 12 = 0  \)

\( d_2  :  \left\{\begin{matrix} x= -6+5t& \\ y= 6-4t& \end{matrix}\right.\) có dạng tổng quát là: \(d_2: 4x + 5y - 6 = 0\)  

 \(D    = 8 . 5 - 4 . 10 = 0\)

\(D_x= 10. (-6) - (-12) . 5 = 0\)

\( D_y= (-12) . 4 - (-6) . 8 = 0\)

Vậy \(d_1\) trùng  \(d_2\) de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay