Câu 11 trang 157 SGK Đại số 10 - Bài 11. Cho \(\alpha  = {{5\pi } \over 6}\) . G... DeHocTot.com

Câu 11 trang 157 SGK Đại số 10

Toán


Bài 11. Cho \(\alpha  = {{5\pi } \over 6}\) . Giá trị của biểu thức \(cos3\alpha  + 2cos(\pi  - 3\alpha ){\sin ^2}({\pi  \over 4} - 1,5\alpha )\) là:

(A) \({1 \over 4}\)

(B) \({{\sqrt 3 } \over 2}\)

(C) 0

(D) \({{2 - \sqrt 3 } \over 4}\)

Trả lời: 

\(\eqalign{
& \cos {{15\pi } \over 6} + 2\cos (\pi - {{15\pi } \over 6}){\sin ^2}({\pi \over 4} - {{5\pi } \over 4}) \cr
& = \cos {\pi \over 2} + 2\cos {{3\pi } \over 2}{\sin ^2}( - \pi ) = 0 \cr} \)

Chọn (C)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay