Câu 11 trang 28 SGK Hình học 10 - Bài 11. Cho \(\overrightarrow a (2,1);\overrighta... DeHocTot.com

Câu 11 trang 28 SGK Hình học 10

Toán


Bài 11. Cho \(\overrightarrow a (2,1);\overrightarrow b (3, - 4);\overrightarrow c ( - 7,2)\)

a) Tìm tọa độ của vecto \(\overrightarrow u  = 3\overrightarrow a  + 2\overrightarrow b  - 4\overrightarrow c \)

b) Tìm tọa độ vecto \(x\) sao cho \(\overrightarrow x  + \overrightarrow a  = \overrightarrow b  - \overrightarrow c \)

c) Tìm các số \(k\) và \(h\) sao cho \(\overrightarrow c  = k\overrightarrow a  + h\overrightarrow b \)

Trả lời:

a) Ta có:

\(\eqalign{
& \overrightarrow u = (3.2 + 2.3 - 4.( - 7);3.1 + 2( - 4) - 4.2) \cr
& \Rightarrow \overrightarrow u = (40; - 13) \cr} \)

b) Gọi tọa độ của \(x\) là \((m, n)\). Ta có:

\(\eqalign{
& \overrightarrow x + \overrightarrow a = (m + 2;n +1) \cr
& \overrightarrow b - \overrightarrow c = ( 10;-6) \cr} \)

Giải hệ phương trình:

\(\eqalign{
& \left\{ \matrix{
m + 2 = 10 \hfill \cr
n + 1 = - 6 \hfill \cr} \right. \Rightarrow m = 8,n = -7 \cr
& \Rightarrow \overrightarrow x = (8, - 7) \cr} \)

c) Ta có: \(\overrightarrow c  = k\overrightarrow a  + h\overrightarrow b  \Rightarrow \overrightarrow c  = (2k + 3h;k - 4h)\)

Với  ta có hệ phương trình:

\(\left\{ \matrix{
2k + 3h = - 7 \hfill \cr
k - 4h = 2 \hfill \cr} \right.\)

Giải hệ phương trình này ta được: \(k = -2, h = -1\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay