Câu 12 trang 28 SGK Hình học 10 - Bài 12. Cho:\(\overrightarrow u  = {1 \over 2}\o... DeHocTot.com

Câu 12 trang 28 SGK Hình học 10

Toán


Bài 12. Cho:

\(\overrightarrow u  = {1 \over 2}\overrightarrow i  - 5\overrightarrow j ,\overrightarrow v  = \overrightarrow {mi}  - 4\overrightarrow j \)

Tìm \(m\) để \(\overrightarrow u\) và \(\overrightarrow v \)cùng phương.

Trả lời:

Ta có:

\(\eqalign{
& \overrightarrow u = {1 \over 2}\overrightarrow i - 5\overrightarrow j \Rightarrow \overrightarrow u = ({1 \over 2}; - 5) \cr
& \overrightarrow v = m\overrightarrow i - 4\overrightarrow j \Rightarrow \overrightarrow v = (m, - 4) \cr} \) 

Để thỏa mãn yêu cầu của đề bài: 

\(\overrightarrow u //\overrightarrow v \Leftrightarrow \overrightarrow u = k\overrightarrow v \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
{1 \over 2} = km \hfill \cr
- 5 = - 4k \hfill \cr} \right.\)

\( \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
m = {2 \over 5} \hfill \cr
k = {5 \over 4} \hfill \cr} \right. \Rightarrow m = {2 \over 5}\)

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay