Câu 14 trang 107 SGK Đại số 10 - Bài 14. Số \(-2\) thuộc tập nghiệm của ... DeHocTot.com

Câu 14 trang 107 SGK Đại số 10

Toán


Bài 14. Số \(-2\) thuộc tập nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình sau:

(A). \(2x +1 > 1 – x\)

(B). \((2x + 1) (1 - x) < x^2\)

(C). \({1 \over {1 - x}} + 2 \le 0\)

(D) \((2 - x) (x + 2)^2<0\)

Trả lời

Ta có: \(2x +1 > 1 – x ⇔ x>0\).  Vậy (A) sai

Xét (B), dễ thấy  \((-4 + 1) (1 + 2) < 0 < (-2)^2\). Vậy (B) đúng

Dễ thấy (C) và (D) saide-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay