Câu 14 trang 51 SGK Đại số 10 - Bài 14. Parabol \(y = 3x^2– 2x+1\) có đỉnh ... DeHocTot.com

Câu 14 trang 51 SGK Đại số 10

Toán


Bài 14. Parabol \(y = 3x^2– 2x+1\) có đỉnh là:

(A) \(I( - {1 \over 3},{2 \over 3})\)

(B) \(I( - {1 \over 3}, - {2 \over 3})\)

(C) \(I({1 \over 3}, - {2 \over 3})\)

(D) \(I({1 \over 3},{2 \over 3})\)

Giải

Tọa độ đỉnh của parabol \(y = ax^2+bx+c\) là \(I({{ - b} \over {2a}},{{4ac - {b^2}} \over {4a}})\)

Thay \(a = 3, b = -2, c = 1\) ta có đỉnh \(I({1 \over 3},{2 \over 3})\)

Chọn Dde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay