Câu 15 trang 51 SGK Đại số 10 - Bài 15. Hàm số \(y = x^2- 5x + 3\)(A) Đồng... DeHocTot.com

Câu 15 trang 51 SGK Đại số 10

Toán


Bài 15. Hàm số \(y = x^2- 5x + 3\)

(A) Đồng biến trên khoảng \(\left(-∞;{5 \over 2}\right)\)

(B) Đồng biến trên khoảng \(\left({5 \over 2} , +∞\right)\)

(C) Nghịch biến trên khoảng \(\left({5 \over 2}, +∞\right)\)

(D) Đồng biến trên khoảng \((0,3)\)

Giải

Hàm số \(y = x^2- 5x + 3\) với \(a>0\) nghịch biến trên \(\left(-∞, {{ - b} \over {2a}}\right)\) đồng biến trên \(\left({{ - b} \over {2a}} ,+∞\right)\)

Ta có: \(a =1, b = -5, c = 3\) ta thấy \(y = x^2- 5x + 2\) đồng biến trên \(({5 \over 2} ; +∞)\)

Mệnh đề (B) đúng.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay