Câu 16 trang 107 SGK Đại số 10 - Bài 16. Bất phương trình : \(mx^2+(2m-1)x+m+... DeHocTot.com

Câu 16 trang 107 SGK Đại số 10

Toán


Bài 16. Bất phương trình : \(mx^2+(2m-1)x+m+1<0\) có nghiệm khi

(A). \(m=1\)

(B). \(m =3\)

(C). \(m = 0\)

(D). \(m=0,25\)

Trả lời

- \(m=1: x^2+ x+2> 0 ;∀x\) (A) sai

- \(m = 3\) có : \(3x^2+ 5x + 4 > 0 ;∀x\) (B) sai

- Với \(m = 0\), bất phương trình trở thành \(–x+1< 0\) có nghiệm,

Vậy (C) đúng.

- Với \(m = 0,25\) thì có \(0,25x^2-0,5x+1,25 > 0 ;∀x\) có nghiệm \(x = 0\)

Vậy (D) sai.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay