Câu 16 trang 26 SGK Đại số 10 - Bài 16. Cho các số thực \(a, b, c, d\) và \... DeHocTot.com

Câu 16 trang 26 SGK Đại số 10

Toán


Bài 16. Cho các số thực \(a, b, c, d\) và \(a<b<c<d\). Ta có:

(A) \((a, c) ∩ (b, d) = (b,c)\)

(B) \((a, c) ∩ (b, d) = [b,c)\)

(C) \((a, c) ∩ [b, d) = [b,c]\)

(D) \((a, c) ∪ (b, d) = [b,c)\)

Giải

Khoảng giao với khoảng không thể là nửa khoảng

Do đó (B) sai, (D) sai, (C) sai

Mệnh đề (A) đúng.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay