Câu 2 trang 94 SGK Hình học 10 - Bài 2. Cho tam giác \(ABC\) với \(A(-1; 1), B(... DeHocTot.com

Câu 2 trang 94 SGK Hình học 10

Toán


Bài 2. Cho tam giác \(ABC\) với \(A(-1; 1), B(4; 7)\) và \(C(3; 2)\). Phương trình tham số của trung tuyến CM là:

A.

\(\left\{ \matrix{
x = 3 + t \hfill \cr
y = - 2 + 4t \hfill \cr} \right.\)

B. 

\(\left\{ \matrix{
x = 3 + t \hfill \cr
y = - 2 + 4t \hfill \cr} \right.\)

C.

\(\left\{ \matrix{
x = 3 - t \hfill \cr
y = 4 + 2t \hfill \cr} \right.\)

D. 

\(\left\{ \matrix{
x = 3 + 3t \hfill \cr
y = - 2 + 4t \hfill \cr} \right.\)

Trả lời:

Trung điểm \(M\) của \(AB\) có tọa độ: \(\left({3 \over 2}4\right)\)

 \(\overrightarrow {CM}  = \left( - {3 \over 2};6\right) =  - {3 \over 2}(1;- 4)\)

Đường thẳng \(CM\) đi qua \(C\) và nhận vecto \(\overrightarrow a  = (1; - 4)\) làm một vecto chỉ phương nên có phương trình tham số: 

\(\left\{ \matrix{
x = 3 + t \hfill \cr
y = - 2 - 4t \hfill \cr} \right.\)

Vậy chọn B.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay